SESTRA MARIA VERONICA

Náš způsob života je inspirován spiritualitou sestry Marie Veroniky Algranatiové, kterou nazýváme „Nonna Susanna“. V roce 1946 založila Dílo Vděčnosti schválené kardinálem mons. Nasalli Rocca v Bologně: společenství mladých zasvěcených žen zvaných Veroniky, které pracovaly a modlily se, aby podpořily kněze a jejich poslání ve službě Vykoupení. Jak napsala Nonna Susanna, chceme být v církvi malými "Veronikami" ...

„Tradice vypráví, že žena z lidu, které věřící říkají Veronika, když viděla Pána vystupovat na Kalvárii, ve výbuchu lásky, chtěla osušit jeho svatou tvář rouškou, která možná byla skromným ​​ovocem její vlastní práce, a darovat mu tak projev své vděčnosti. Malá skupina duší, kterým Pán vnukl „Dílo vděčnosti“, si klade za cíl obnovit tento impuls lásky a soucitu s Ježíšem, který je přítomný v knězi, a pomáhat kněžím všemi možnými způsoby.“ (s. Maria Veronica)

 TERESA SOFIE ALGRANATIOVÁ, SESTRA MARIE VERONIKA SVATÉ TVÁŘE, “NONNA SUSANNA.”


Když se oznámení o jejím úmrtí objevilo na stránkách časopisu «Ženský život», všichni čtenáři byli ohromeni. Třetího září 1985 se Nonna Susanna vrátila do Otcova domu, klidně, v diskrétnosti a skrytosti, které charakterizovaly celý její život.

V novinách se podepisovala právě takto: Nonna Susanna. V odpovědích na dopisy se projevovala velmi chápavě, měla pevnou víru a byla bohatá na lidské zkušenosti do té míry, že si čtenáři mysleli, že je skutečně babičkou. Z fotografií ale zjistili, že je to řeholnice: sestra Marie Veronika od Svaté Tváře, Teresa Sofia Algranatiová.


Narodila se 19. prosince 1901 v Anconě. Její rodiče, Cesare Algranati a Ernesta Stafferiová, se seznámili a vzali pod vedením Sv. Jana Bosca. Tereza byla nejmladší z devíti dětí: dvou dívek a sedmi chlapců. Její otec Cesare byl uznávaným novinářem, jedním ze zakladatelů novin L'Avvenire d'Italia ("Budoucnost Itálie").  V roce 1911 ho papež Pius X. požádal, aby vytvořil týdeník zaměřený na ženy, který by prostřednictvím povídek a článků mohl přinášet do domácností svědectví víry a křesťanských hodnot. Nové noviny s názvem Vita femminile (Ženský život) se zrodily v 1912. Byl to velký, pokorný apoštolát Terezy Žofie: ona převzala vedení těchto novin po smrti svého otce.

Nejmladší z rodu Algranati bohužel prožila dětská léta pryč od matky a otce kvůli těžkým podmínkám velké rodiny, kterou Cesare Algranati zabezpečoval pouze svou prací spisovatele.

Dítě vychovala babička z matčiny strany, která žila v zimě v Turíně a v letních měsících v Madonna dell'Olmo, vesnici poblíž Cunea. Sestra Maria Veronika zanechala několik poznámkových bloků, do kterých si zapisovala mnoho epizod svého života a své duchovní cesty. Z těchto spisů známe mnoho podrobností o jejím dětství a o událostech, které vedly její život ve víře a ve vytrvalé službě pro dobro tolika bratří a tolika kněží.

Malá Tereza Žofie již v útlém věku tří nebo čtyř let žila intenzivním vztahem dětské důvěry s Dítětem Ježíšem a s Jeho Matkou. S prostotou o své modlitbě napsala: „Myslela jsem na sebe vedle Panny Marii a Anděla a políbila jsem svaté obrázky, a říkala jsem: "Ale já, Ježíši, tě opravdu miluju... a také tvou Matku!".

Její jednoduchost srdce a jemnost jejích citů byly mistrovsky utvářeny a pěstovány kněžími, kterým měla tu milost svěřit svůj duchovní život již od raného věku. Byli to blahoslavený Don Michele Rua a Don Filippo Rinaldi, první nástupci Dona Boska, v dospělosti Don Umberto Maria Pasquale. Velmi důležitý byl také příklad a slova její matky, hluboce věřící ženy, a jejího otce, odvážného ochránce církve.

V roce 1920 Teresa Žofie zahájila šíření Mše svaté za odpuštění hříchů. Chtěla podporovala tuto praxi na základě dramatické epizody, která se odehrála poblíž vesnice, která se nazývá Madonna dell'Olmo. Tehdy tam zemřel kněz, který žil ve velké chudobě a osamocení.

Mladá Algranatiová ráda rozjímala o mši svaté jako o nekonečném Božím odpuštění; pochopila, že v tajemství svaté oběti Otec naslouchá Synu, který nám vyprošuje odpuštění, nápravu a pokoj. Babička Zuzana pochopila, že při mši svaté prosíme Boha o odpuštění, které nám chce dát jako první, ale prosíme o něj s božskou a tajemnou mocí samotného Vykupitele Ježíše. Tato její hluboká víra ji vedla v neúnavné práci při šíření "Mše svatá za odpuštění hříchů", která měla požehnání tehdejšího boloňského arcibiskupa kardinála Nasalliho Rocca a papeže Pia XII.  

Kromě Mše svaté za odpuštění také založila Dílo vděčnosti, aby poděkovala Božskému Otci za vše, co pro nás ve svém nekonečném Milosrdenství udělal a dělá, a zvláště poděkovala za dar kněžství. Tuto spiritualitu Teresa Algranatiová rozšířila především mezi mladé ženy, které se rozhodly prosit za kněze, děkovat Pánu za nesmírný dar, který skrze ně dal celému lidstvu, a pomáhat kněžím všemi možnými způsoby. Tereza nazvala tyto duše „Veroniky“. Tyto ženy si předsevzaly, že přistoupí ke kněžím tak, jak to udělala ona žena z křížové cesty, tak drahá lidové tradici: s úctou a gesty sester a matek, aby pomohly každému knězi při výstupu na jeho osobní Kalvárii, při kterém kněz ve spojení s Ježíšem přináší Bohu oběť za spásu mnoha bratří a sester.

 

Po smrti obou milovaných rodičů, se v roce 1932 usadila v Bologni, kde převzala vedení týdeníku Vita Femminile, tehdy velmi oblíbeného jako „dobrý tisk“ ve farnostech. Prostřednictvím těchto stránek předávala poselství dobra a víry mnoha čtenářkám, kterým familiárně říkala “moje vnučky“. Psala povídky a romány a také rubriku, ve které se podepisovala „Nonna Susanna“. Tento titul byl důvěrně známý těm, kdo ji znali a milovali. Soukromě pak vedla velmi hustou korespondenci se stovkami lidí a v tichosti vykonával kapilární dílo dobra, útěchy, rady a šíření spirituality Díla vděčnosti.  

Po válce vystudovala učitelku v mateřské škole a v souladu se závazkem novin pracovala jako ředitelka mateřské školy v Capanne blízko Pisy.

Skupina „Veronik“, která byla rovněž založena v Bologni, se stala početnou a horlivou. Tereza Žofie myslela na malá společenství dvou nebo tří „Veronik“, které by jako zasvěcené ženy, žily v jednoduchosti mezi lidmi ve farnosti a pomáhaly knězi. Rovněž také šířily lásku a úctu k Božím služebníkům mezi lidmi.

Ten, kdo jí duchovně vedl, ji pod poslušností požádal, aby se svými dvěma společnicemi nosila řeholní hábit. Byla z toho smutná, protože byla vnitřně přesvědčena, že takto „všechno zemře“. Byla však velmi poslušná, říkávala: „Opravdu ráda poslouchám!“.  a tak si 8. září 1950 oblékla řeholní hábit a přijala jméno "sestra Marie Veronika od Svaté Tváře".

Komunitní zkušenost začala v Capanne di Pisa, kde první komunita žila tři roky. Pak se přestěhovaly do Boloně, protože pro Babičku Zuzanu bylo nemožné udržet závazek novin a školy zároveň. Usadily se na ulici Toscana, ve vile, kterou sestře Marii Veronice nabídl její bratr. V letech 1973 až 1974 zemřely sestry, které byly s Nonnou Susannou v komunitě. Ocitla se sama a neviděla budoucnost svého díla.  

Dalších deset let až do roku 1985 pokračovala Babička Zuzana s láskou a obětavostí ve svém „apoštolátu pera“, jak ho sama nazvala, prostřednictvím stránek novin Ženského Života.

Během mnoha útrap svého života si zachovala dětské srdce, prosté a pokorné, zamilované do nebe. Zemřela pokojně za úsvitu 3. září 1985. 

Babička Zuzana velmi milovala sníh. Když byla dítě, v den jejího prvního Svatého přijímání ji naplnilo radostí hojné sněžení: vše kolem ní se stalo „bílé jako Svatá Hostie“. Když uvažovala o sněhových vločkách padajících z nebe, její dětské srdce si myslelo, že každá sněhová vločka je poděkováním Dítěti Ježíši za přijímání, které přijala. A tak na sklonku svého života zanechala něžný vzkaz těm, které milovala: „Až budu v nebi, pošlu vám tolik milostí, kolik je sněhových vloček... Nenechám vás sirotky“.